guru brahma, guru vishnu, guru devo maheshvara, guru saksat, param brahma, tasmai sri gurave namah

 guru brahma, guru vishnu, guru devo maheshvara,
guru saksat, param brahma, tasmai sri gurave namah